Fortsätt till innehållet

Valios klimatmål nu godkända av Science Based Targets

Valios klimatmål nu godkända av Science Based Targets

År 2019 sedan offentliggjorde Valio sitt mål att mjölkens koldioxidavtryck ska vara noll redan år 2035. Två år senare blev Valios klimatmål godkända av Science Based Targets (SBT). Därmed har Valio fått sina klimatmål vetenskapligt analyserade och validerade av tredje part.

SBT verkar för att företagen ska ha vetenskapligt förankrade klimatmål som leder till minskningar av koldioxidavtrycket så klimatuppvärmningen ska hamna väl under 2 grader, enligt Parisavtalet. Valios nu godkända klimatmålsättningar innebär att uppvärmningen får bli max 1,5 grader till 2030. Det innebär rejäla sänkningar av växthusgasutsläppen. På gårdarna uppemot 50%, i produktionen 47% och inom logistik ca 28% jämfört med 2019 års nivåer.

– Vi gratulerar Valio till de vetenskapligt satta målen som är helt i linje med Parisavtalets mest ambitiösa nivå på 1,5 grader säger Cynthia Cummis, Director of Private Sector Climate Mitigation på World Resources Institute, en av de organisationer som grundade Science Based Targets. Genom detta kommer Valio stå bättre rustad när världsekonomin transformeras om mot netto noll-utsläpp.

Från gård till butik

Klimatmålsättningarna omfattar hela produktionskedjan från gård till butik. Resterande utsläpp i produktionskedjan fångas bland annat upp genom att bättre utnyttja markerna som kolsänkor.

– Valio ligger i framkant med sitt klimatprogram med sikte på en helt koldioxidneutral mjölkproduktion till år 2035. Att ha transparanta och vetenskapligt baserade mål, nu godkända av SBT, är helt avgörande för att vi ska lyckas, säger Juha Nousiainen, chef för arbetet mot koldioxidneutral mjölk på Valio.

Valios klimatprogram innebär bland annat att alla kor sedan länge får sojafritt foder såsom lokalt odlad vall, ryps och baljväxter. Ytterligare insatser är att Valio återvinner energi ur kornas gödsel och har patent på en metod som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan separeras och återanvändas. Alla yoghurt-, gurt- och mjölkförpackningar har sedan länge bytts ut till växtbaserade.

Klimatkalkylator på gårdarna viktigt verktyg

Samtliga Valios bönder har tillgång till en klimatkalkylator som vägleder till utsläppsminskande insatser.

– Åtgärder som minskar utsläppen, tex utökad odling av fleråriga vallväxter, förbättrat foder och bättre ko-hälsa, stärker oftast även gårdens produktivitet och lönsamhet, fortsätter Juha. Något som Kosti Kopola, en av Valio 4 300 mjölkbönder instämmer i. Han har med klimatkalkylatorns hjälp kommit fram till att gårdens utsläpp per liter mjölk är 0,89kg CO2*. I kalkylatorn kunde han bland annat konstatera att bränsleåtgången påverkade utsläppen på gården relativt mycket. Gårdens åkrar ligger utspridda med betydande transporter till följd. Genom omfördelning av odlingar samt bättre planerade rutter har Kosti kunnat minska sina utsläpp ytterligare.

– I Klimatkalkylatorn finns informationen till hur gårdarna kan sänka sina utsläpp och det är dessa insatser som gör verklig skillnad för klimatet avslutar Nousiainen.

* Snittet för Valios mjölk ligger på mellan 0,8-1,3kg koldioxidekvivalenter per liter. Att jämföra mot det globala snittet som ligger på ca 2,5kg per liter mjölk (källa FAO).

Läs mer: Valios mål koldioxidfri mjölk 2035

Organisationen Science Based Targets (SBT):

SBT-organisationen bildades genom ett samarbete mellan FN: s Global Compact (UNGC), organisationen CDP, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBT är ett av We Mean Business Coalition-åtagandena.

Initiativet syftar till att

  • Lyfta fram företag som sätter upp vetenskapsbaserade mål genom fallstudier, evenemang och media
  • Skapa uppmärksamhet kring den ökade innovationstakten, minska osäkerhet kring regleringar, öka investerares förtroende och den förbättrade lönsamhet och konkurrenskraft som genereras genom vetenskapsbaserade klimatmålsättningar
  • Definiera och främja metoder och praxis för att sätta vetenskapsbaserade mål, detta med stöd av en teknisk rådgivande grupp
  • Erbjuda verktyg, workshops och vägledning för att minska antalet hinder för klimatarbetet och vetenskapsbaserade mål

Oberoende utvärdera och godkänna de klimatmål företagen sätter