Fortsätt till innehållet

29.11.2018

Marker som effektiva kolsänkor – nu utbildar Valio sina bönder i kolbindande jordbruk

I början på oktober släppte FN:s klimatpanel IPCC sin klimatrapport med ett tydligt budskap: vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och helt strypa nettoutsläppen till 2050. Detta för att begränsa medeltemperaturökningen till 1,5 grader. Samtidigt förbereds just nu klimattoppmötet COP24 som arrangeras i Polen med start på måndag. En av punkterna på agendan är klimatneutralitet inom jordbruket, en bransch som ofta pekas ut som en stor klimatpåverkare. Valio växlar nu upp sitt hållbarhetsarbete genom att ställa om marker och betesodlingar till effektivare kolsänkor.

Skogens och markernas upptagningsförmåga är ett av de områden som kommer att diskuteras under COP24. För att ta ansvar för sin produktion och bidra till lösningen på klimatutmaningarna inleder nu Valio sitt arbete mot en helt koldioxidneutral mjölkproduktion. 

– En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan absorbera lika mycket koldioxid som den släpper ut i atmosfären. Nu är det dags att ställa in siktet på markerna då de kan komma att bli betydelsefulla kolsänkor framöver, berättar Juha Nousiainen, Director of Farm Services på Valio AB. 

Genom till exempel växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan absorptionen av koldioxid öka betydligt. Eftersom Valios kor huvudsakligen får gräsfoder från gårdarna ligger möjligheterna till omställning i Valioböndernas egna händer. Därför inleds nu arbetet med att vidareutbilda i nya odlingstekniker, med syftet att få ett mer kolbindande jordbruk. I utbildningen samarbetar Valio med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group som redan påbörjat sitt eget pilotprogram med 100 bönder. Insatserna skalas nu upp i samarbete med Valio; under den närmaste tiden kommer 200 Valio bönder att utbildas.

– Vi kombinerar utbildningsinsatser med den senaste forskningen och justerar utbildningen längs vägen om det behövs. Vi behöver även hitta bra sätt att följa upp effekten av omställningen. Därför samarbetar vi inte bara med Baltic Sea Action Group utan även med forskare och expertis från andra organisationer, fortsätter Juha Nousiainen.

Arbetet på gårdarna spelar stor roll 
Majoriteten av det koldioxidavtryck som en mjölkprodukt lämnar efter sig sker på mjölkgårdarna, alltså innan mjölkbilen åker till mejeriet. Det är därför som arbetet på gårdarna spelar en så stor roll. Det finns också mycket som kan göras i den senare delen av produktionen. Att förbättra energieffektiviteten på fabrikerna, optimera transporter, minska koldioxidavtrycket i förpackningar och att reducera matsvinn är exempel på andra konkreta handlingar som Valio redan arbetar med.

För mer information vänligen kontakta: 
Emelie Andersson, PR-konsult, Kelly and Pling
070-372 76 18, emelie.a@kellyandpling.com 

Anette Björnlund, marknadschef, Valio Sverige AB
08-725 51 50, anette.bjornlund@valio.fi

I korthet 

• Valio har påbörjat arbetet mot en koldioxidneutral mjölkproduktion vilket innebär att produktionskedjan kan absorbera lika mycket koldioxid som den släpper ut i atmosfären. 

• Välmående jord binder och förvarar koldioxid från atmosfären. 

• 90% av mjölkens koldioxidavtryck uppstår innan mjölkbilen lämnat gården. 

• Valios kor får huvudsakligen gårdsproducerat och helt sojafritt gräsfoder. I många länder utfodras kor även med soja och majs. 

• En förlängd växtsäsong innebär att fälten lämnas gröna över vintern. På så sätt pågår fotosyntesen i gräset under en längre period och mer koldioxid pumpas ner i marken.

Läs de senaste nyheterna