Fortsätt till innehållet

10.4.2019

Nytt pilotprojekt ska göra Valiobönder koldioxidneutrala

Valio pilotprojekt Heikki Salomaa-3

De senaste årens ökade kunskap om jordbrukets klimatpåverkan har bidragit till att Valio växlar upp sitt hållbarhetsarbete. Nu inleds mejerikoncernens första pilotprojekt i kolbindande jordbruk med 70 bönder, i hopp om att ställa om marker och betesodlingar till effektivare kolsänkor för att minska mjölkproduktionens klimatpåverkan.

Kolbindande jordbruk är en metod som innebär att man genom exempelvis växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan öka upptagningenav koldioxid i marken. Odlingstekniken gör att markerna bättre kan ta upp koldioxiden från atmosfären och det totala utsläppet från jordbruket minskar.

Valios mål är att ställa om till en helt koldioxidneutral mjölkproduktion. Som en del i det arbetet inleder koncernen nu ett pilotprojekt med sina bönder där de tillsammans med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group utbildar i kolbindande jordbruk. Utbildningen drar igång 16 april och intresset för att delta har varit stort, 70 bönder kommer att ingå i projektet.

“En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan minskar sina utsläpp och ökar upptagningen av koldioxiden som den släpper ut i atmosfären, så att klimateffekten blir neutral. Nu ställer vi in siktet på markerna, så de blir betydelsefulla effektivare kolsänkor framöver. Vi kombinerar utbildningsinsatser med den senaste forskningen och justerar utbildningen längs vägen vid behov”, säger Virpi Jonsson, Innovations Manager på Valio.

Eftersom Valios kor huvudsakligen får foder från gårdarnas betesmarker ligger möjligheterna till omställning i Valioböndernas egna händer. I pilotprojektet vidareutbildas bönderna i nya odlingstekniker, med syftet att få ett mer kolbindande jordbruk. I utbildningen samarbetar Valio med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group, som totalt kommer att utbilda minst 200 bönder under 2018-2019. Redan under 2018 fick ett fåtal utvalda Valiobönder testa på det kolbindande jordbruket iin BSAG’s Carbon Action pilotprojektet. En av de bönder som genomförde utbildningen var Heikki Salomaa.

”Jag tycker det är otroligt viktigt att Valio tar en aktiv roll i miljödebatten eftersom företaget har en bra bild av utmaningarna. Vi bönder måste veta vad det är vi gör, och varför. Ett väl genomfört grundarbete tar oss långt. Genom utbildningen kommer vi ha tillgång till fler kolbindande jordbruksmetoder”, säger Heikki Salomaa, Valiobonde i Orivesi, Finland.

Koldioxid transporteras ned i jorden genom fotosyntesen. Beroende på jordtyp och kvalitet kan koldioxiden lagras olika mycket och olika länge i jorden. Allt för ensidiga jordbruksmetoder har på sina ställen försvagat jordens förmåga att binda koldioxid. Är marken näringsfattig släpper den ut koldioxid istället för att lagra den, medan en porös jord är bra på att behålla näringen och kan dessutom förhindra avrinning till vattendrag som kan bidra till att minska övergödningen.

Majoriteten av det koldioxidavtryck som en mjölkprodukt lämnar efter sig sker på mjölkgårdarna, det vill säga innan mjölkbilen åker till mejeriet. Det är därför arbetet på gårdarna spelar så stor roll. Det finns också mycket som kan göras i den senare delen av produktionen. Att förbättra energieffektiviteten på fabrikerna, optimera transporter, minska koldioxidavtrycket i förpackningar och att reducera matsvinn är exempel på andra konkreta handlingar som Valio redan arbetar med.

Om kolbindande jordbruk
De pågående klimatförändringarna tillsammans med en ständigt ökad befolkningstillväxt innebär stora utmaningar för matproduktionen världen över. Vi behöver producera mer mat men samtidigt minska klimatavtrycket från framställningen. Det innebär att man behöver identifiera de mest hållbara produktionsmetoderna inom jordbruket. Som mejeriproducent har Valio tagit sig an flera av de utmaningar som finns, och arbetar aktivt för att hitta lösningar till dem.

Var finns koldioxidutsläppen i mjölkproduktionen?
Mer än 90 % av utsläppen uppstår i primärproduktionen, innan mjölkbilen lämnar gården. Det handlar framförallt om metan från kor och utsläpp av kväve och fosfor från gödsel. Klimatavtrycket från mjölkproduktionen behöver minskas avsevärt de kommande åren och den största effekten av klimatåtgärderna fås på mjölkgårdarna. Samtidigt som betesodlingar kan bli bättre kolsänkor, måste kogödsel och andra biprodukter tas tillvara på i exempelvis förnybar energiproduktion.

Vad är kolbindande jordbruk?
Växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong är exempel på metoder som förbättrar bindningen av koldioxid i jorden. Växtarter med långa rötter till exempel klöver, för koldioxiden djupare ned i jorden.

Hur fungerar det?
Koldioxid transporteras ned i jorden genom fotosyntesen. Beroende på jordtyp och kvalitet kan koldioxiden lagras olika mycket och olika länge i jorden. Allt för ensidiga jordbruksmetoder har på sina ställen försvagat jordens förmåga att binda koldioxid. Är marken näringsfattig släpper den utkoldioxid istället för att lagra den, medan en porös jord är bra på att behålla näringen och kan dessutom förhindra avrinning till vattendrag.

Hur mycket kol kan jorden lagra?
Valios egna mycket grova uppskattningar tyder på att jorden kan absorbera så mycket som 2 000 kg koldioxid per hektar och år. Mer forskning behövs på området och därför samarbetar Valio med flera forskningsinstitut tex Finska Metereologiska Institutet.

Hur länge kan jorden lagra koldioxid?
Även här har Valio gjort grova uppskattningar som indikerar att jorden kan binda koldioxid i 10 år innan den blir mättad. Denna förmåga är särskilt viktig just nu eftersom vi befinner oss i en övergångsfas där vi går från fossil till cirkulär ekonomi med förnybara och rena energikällor.

Vad finns det för potential för att reducera utsläpp av koldioxid?
Om betesodlingar ställs om så att det gynnar bindning av koldioxid visar uppskattningar att det går att reducera det totala koldioxidutsläppet från mjölkproduktionen med upp till 40 %. Ovan siffror är Valios uppskattningar, mer forskning behövs på området, vilket är en anledning till att Valio nu samarbetar med miljöorganisationer och forskningsinstitut för att få fram vederhäftiga data.

Hur arbetar Valio för ett kolbindande jordbruk?
Valio samarbetar med forskningsinstitut och miljö organisationer så som Baltic Sea Action Group och Finska Meteorologiska Institutet med att forska och utbilda bönder. Arbetet kommer att innefatta exempelvis nya odlingstekniker för att få grässkördarna så stora som möjligt samtidigt som så mycket koldioxid som möjligt binds i jorden.

För mer information,vänligen kontakta:
Elin Mattsson, Communications Advisor, Kelly and Pling
Mail:elin.m@kellyandpling.com
Mobil: 070-660 59 58

Anette Björnlund, media och kommunikationschef, Valio Sverige AB
Mail:anette.bjornlund@valio.fi
Telefon: 08-725 51 50

Läs de senaste nyheterna