Utökad hållbarhetsbonus för ökad djurvälfärd och minskat klimatavtryck

För att ytterligare stärka nuvarande djuromsorgsprogram, satsningarna på biologisk mångfald och regenerativt jordbruk, utökar vi hållbarhetsbonusen för våra 3700 mjölkbönder.

I dag finns ett väl inarbetat djuromsorgsprogram där Valios insatser redan överstiger lagstiftningens krav. Nu adderar vi fler åtgärder till programmet bland annat för att påskynda arbetet mot helt koldioxidneutral mjölk till år 2035, varje insats som bonden gör, ger ökad ersättning.

Åtgärderna handlar om fortsatta förbättringar inom djuromsorgen, att främja naturens mångfald och att minska koldioxidutsläppen. Konkreta exempel på insatser som ger bonus är:

  • Ökad utevistelse året om för korna
  • Upprättandet av mångfaldsarealer och vårdbiotoper
  • Gå utbildning i kolbindande och regenerativ odling
  • Odla för att öka kolinlagringen i jorden

Från och med våren 2023 kommer en mjölkgård att kunna få ytterligare en cent per liter mjölk genom att kombinera dessa olika hållbarhetsinsatser.

Gårdarna följs upp varje helår och ersätts utifrån valt område. Bonusprogrammet är frivilligt och tanken är att programmet ska leva och utvecklas över tid tillsammans med gårdarna.

Koldioxidneutral mjölk 2035

Vårt mål är att producera helt koldioxidneutral mjölk till år 2035. För att kunna göra det behöver vi se över vårt hållbarhetsarbete i alla led och minska utsläppen på både mjölkgårdarna och i atmosfären. Under de senaste 50 åren har vi halverat mängden metan som släpps ut av mjölkkorna genom förbättrad djuromsorg, bättre foder och uppfödning, vilket lett till att varje ko ger mer mjölk.

Läs mer

Vad är en vårdbiotop?

Till vårdbiotoper räknas ängar, torrängar, hagmarker, natur- och skogsbeten. De är naturtyper som formats av traditionell boskapsskötsel och som har en stor biologisk mångfald. Betesmarker och slåtterängar har inte gödslats eller såtts, och marken har inte bearbetats. Ängar och naturbetesmarker kan innehålla 40–50 olika arter per kvadratmeter. Variationen av växter är så stor att den är jämförbar med regnskogen.

Vad är regenerativ odling?

Regenerativ odling handlar i korthet om att bruka jorden skonsamt med målet att få en så välmående jord som möjligt där mikroorganismerna trivs. Genom detta kan man få en mängd olika fördelar som ökad biodiversitet, kolbindning och bättre bördighet.

Hållbarhet
Bonden som bromsar den globala uppvärmningen
Hållbarhet
Regenerativt jordbruk
Hållbarhet
Omsorg om djuren
Maghälsa
Omsorg om människan
Hållbarhet
Omsorg om naturen
Maghälsa
Magrapporten 2021