Integritetspolicy

Integritetspolicy för registrering av kundfeedback

Denna integritetspolicy beskriver hur Valio Ltd (”Valio”) behandlar personuppgifter i samband med våra tjänster och användningen av vår webbplats på www.valio.se. Sådana tillfällen kan vara konsumenter som köpt Valios produkter, eller andra personer som kontaktat kundtjänsten via telefon, brev, email eller digitala formulär för att få mer information eller ge feedback på Valios produkter samt digitala tjänster såsom tävlingar och kampanjer. I denna integritetspolicy är sådana personer benämnda som ”registrerad”.

En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Det kan vara exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter och IP-adress.

Med behandling av personuppgifter menas varje åtgärd eller kombination av åtgärder som rör personuppgifter, vare sig det sker automatiserat eller inte automatiserat. Exempel på behandling är insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring.

Valio lägger stor vikt vid att behandla och skydda din personliga information på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Vi vill därför med denna integritetspolicy informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Valio kan uppdatera denna integritetspolicy vid behov, exempelvis för att efterleva ändringar i regelverk. Vi informerar dig som registrerad om nämnvärda ändringar gjorda i denna policy.

1. Personuppgiftsansvarig

Valio Ltd (Business ID: 0116297-6) Meijeritie 6 FI-00370 Helsinki, Finland

2. Kontaktperson

Integritetsansvarig på Valio: E-post: privacy.office@valio.fi Telefon: +358 10 381 2185,

Adress: Valio Ltd / Privacy Officer Meijeritie 6 FI-00370 Helsinki, Finland

Du som registrerad kan kontakta Valios integritetsansvariga i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och registrerades rättigheter.

3. Ändamål och rättslig grund för att behandla personuppgifter

Valio behandlar dina personuppgifter dels för att följa upp feedback på våra produkter och tjänster och dels för att kunna svara på feedback, kompensera missnöjda kunder samt lösa eventuella konflikter. Men även i samband med deltagande i kampanjer och tävlingar.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter från personer som kontaktat vår kundtjänst:

För att kunna hantera inkommande frågor till vår kundtjänst Vi behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera och besvara eventuella frågor när den registrerade kontaktar vår kundservice. Behandlingen är nödvändig för att Valio ska kunna hantera inkommande konsumentserviceärenden. Den rättliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse

För att kunna hantera reklamationer Vi behandlar kunduppgifter när reklamationer görs direkt till vår kundtjänst. Personuppgifter sparas då för att vi ska kunna hantera reklamationen vidare. Ärendet och personuppgifterna insamlas internt och vidarebefordras även till den externa part som hanterar våra reklamationsärenden för vår personuppgiftsbehandling vid reklamation. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra förpliktelser gentemot konsumenten enligt köpeavtalet. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal.

För att kunna hantera feedback och skicka värdecheckar Personuppgifter behandlas när någon ställer en fråga på vår hemsida (”Fråga Valio”). De uppgifter som uppges i frågeformuläret sparas endast för att vi ska kunna besvara frågan. När någon lämnar en kommentar eller feedback i kommentarsfältet till Valios blogg sparas det namn som anges som avsändare, vilket kan vara avsändares riktiga namn eller ett påhittat namn. Personuppgiften sparas för att kommentaren ska vara märkt med ett namn. Behandlingen är nödvändig för att hantera kundserviceärenden. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse.

Vi behandlar även personuppgifter vid utskick av värdecheckar (reklamationer) samt vinster (tävlingar och kampanjer) till konsument. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av goda kundrelationer och konsumentens intresse av att få kompensation vid missnöje etc. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse.

4. Vilka personuppgifter behandlas?

Valio behandlar följande personuppgifter i processen för feedback till kund:

 • för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress och postnummer
 • informell kundfeedback, såsom reklamationer och produktinformationsfrågor
 • uppgifter om kundsamtal
 • loggdata genererat från användandet av Valios elektroniska kundfeedbacksystem

Om du lämnar feedback och den resulterar i att du får kompensation utbetalt till dig behandlar Valio dessutom följande personuppgifter:

 • bankkontonummer

5. Varifrån samlar Valio in personuppgifter?

Valio samlar in personuppgifter från den registrerade från telefonsamtal, brev, e-post, platsbesök och digitala formulär.

6. Vilka Valio kan komma att dela den registrerades personuppgifter med

I reklamationsärenden delar Valio dina personuppgifter med leverantörer av datasystemen för utbetalning av kompensation. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna för Valios räkning och blir därmed s.k. personuppgiftsbiträden.

7. Överföring av personuppgifter utanför EU/ EES

Valio överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Lagringstid för personuppgifter

Valio raderar dina personuppgifter efter att ett ärende har avslutats eller då en fråga är besvarad.

E-post från konsumenter raderas efter att de besvarats och personuppgifter som publiceras i samband med bloggkommentarer lagras på hemsidan så länge blogginlägget ligger uppe på hemsidan.

9. Skydd för behandling av personuppgifter

Valio vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som har behov av att behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete får behandla uppgifterna. Åtkomst till system som innehåller personuppgifter kan endast ske med separat tilldelade personliga användarnamn och lösenord.

Systemen och databaserna som innehåller personuppgifter ligger på servrar i låsta utrymmen. Bara ett fåtal personer med särskilt tilldelad behörighet baserad på deras ansvarsområden har tillgång till servrarna. Valio skyddar sina servrar och nätverk med lämpliga brandväggar och andra tillgängliga tekniska åtgärder. De låsta utrymmena är dessutom skyddade av tillgångskontrollsystem.

10. Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

Rätt till tillgång (registerutdrag) Du som registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som rör dig blir rättade. Valio genomför en sådan rättelse skyndsamt. Du har också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till rättelse Du som registrerad har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som rör dig blir rättade. Valio genomför en sådan rättelse skyndsamt. Du har också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”) Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter blir raderade under förutsättning att:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse: om du invänder mot detta och invändningen väger tyngre än Valios berättigade intresse, eller
 • om personuppgifterna måste raderas för att Valio ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse

Rätt till begränsning

I följande situationer kan den registrerade begära att behandlingen av personuppgifter begränsas:

 • om den registrerade anser att en uppgift är felaktig och Valio under en tid måste utreda om personuppgifterna är korrekta
 • om den registrerade har invänt mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse och Valio inväntar kontroll av huruvida Valios personuppgiftsbehandling är berättigad eller inte
 • om Valio inte längre behöver personuppgifterna, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I ett sådant fall kan den registrerade begära en begränsad behandling istället för att Valio raderar uppgifter
 • om behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas och istället begär en begränsad behandling

I fall den registrerade har fått behandling begränsad enligt ovan ska Valio meddela den registrerade innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt till dataportabilitet Den registrerade har rätt att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format. Den registrerade har också rätt att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Det förutsätter att behandlingen grundar sig på ett avtal mellan Valio och den registrerade, eller att behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och att Valios behandling skett automatiserat.

Rätt till invändning Du kan närsomhelst invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när Valio behandlar dina personuppgifter med stöd av berättigat intresse.

När du invänder mot behandling måste du specificera anledningen till invändningen av behandlingen, Valio kan be dig att verifiera din identitet eller vidare specificera invändningen mot behandlingen innan Valio godtar invändningen. Valio kan vägra att tillgodose invändningen om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskilde intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

11. Hur den registrerade utövar sina rättigheter

Kontakta Valio Om du vill göra gällande någon av ovan nämnda rättigheter ska du skicka din förfrågan till kontaktpersonen listad i avsnitt 2. Valio kan be dig att verifiera din identitet eller att specificera förfrågan ytterligare innan vi behandlar ärendet vidare. Valio kan vägra att tillgodose din förfrågan om det finns rättslig grund för behandling av personuppgifter, i vilket fall du kommer informeras om att vi fortsätter behandla dina personuppgifter och på vilken rättslig grund det sker.

Lämna klagomål till tillsynsmyndighet Om du anser att Valio har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det EU-land du bor i, jobbar i eller där du anser att Valios personuppgiftshantering har brutit mot dataskyddsförordningen.

12. Cookies

Valios webbplats använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil med information som webbplatsen du besöker sparar på din dator.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Om du inte godkänner användningen av cookies kan det komma att påverka webbplatsens funktionalitet.