6/1/2022

Valio fortsätter att investera i ökad djurvälfärd och minskat klimatavtryck – nära 50 miljoner euro per år i utökad bonus till bönderna

I syfte att ytterligare stärka nuvarande djuromsorgsprogram, satsningarna på biologisk mångfald och regenerativt jordbruk, utökar Valio sin hållbarhetsbonus för sina 4 000 mjölkbönder.  

I dag finns ett väl inarbetat djuromsorgsprogram där Valios insatser redan överstiger lagstiftningens krav. Nu adderar Valio fler åtgärder till programmet bland annat för att påskynda arbetet mot helt koldioxidneutral mjölk till år 2035, varje insats som bonden gör, ger ökad ersättning.

”Vid sidan av vårt ordinarie hållbarhetsprogram blir det uppdaterade bonusprogrammet ett sätt att ta både fler, större och snabbare kliv mot klimatneutralitet 2035. Det efterfrågas inte bara av bönderna själva. Konsumenterna ställer allt högre hållbarhetskrav och har förväntningar på att vi livsmedelsleverantörer gör allt vi bara kan inom hållbarhetsområdet. Det här är ett sätt att göra mer och snabbare. Vi vet också att intresset och viljan att snabbt komma i mål är mycket stor hos våra bönder.” säger Teresa Laimo, ansvarig direktör för Valios ansvarsarbete och samhällsrelationer.

Åtgärderna handlar om fortsatta förbättringar inom djuromsorgen, att främja naturens mångfald och att minska koldioxidutsläppen. Konkreta exempel på insatser som ger bonus är ökad utevistelse året om för korna, upprättandet av mångfaldsarealer och vårdbiotoper och olika kolinlagringsåtgärder. Att på gårdarna upprätta planer för regenerativ odling och att genomgå den utbildning som erbjuds, ger också bonus.

Från och med våren 2023 kommer det således att vara möjligt för en gård att få ytterligare en cent per liter mjölk genom att kombinera dessa olika hållbarhetsinsatser. En medelstor mjölkgård med 45 kor får till exempel idag en bonus på 8 000 euro/år. I och med den utökade hållbarhetsbonusen blir det möjligt att höja bonusen till 12 000 euro/år.

Under 2022 kommer gårdarna ges utrymme att förbereda sig för att välja en eller flera åtgärder från bonusprogrammet som passar för just deras förutsättningar. Gårdarna följs sedan upp varje helår och ersätts utifrån valt område. Bonusprogrammet är frivilligt och tanken är att programmet ska leva och utvecklas över tid tillsammans med gårdarna.

”Vi räknar också med att vår unika klimatkalkylator ”Valio Carbo Farm Calculator”, som redan börjat användas, kommer att vara ett viktigt verktyg för alla gårdar i programmet”, säger Ilkka Pohjamo, direktör för primärproduktion. Kalkylatorn ger en helhetsbild av hur den egna gårdens miljöpåverkan och koldioxidutsläpp utvecklas.

Valio betalar alltid ut all vinst till sina ägare, de 4 000 mjölkbönderna, och man har över tid lyckats hålla det mjölkpris som betalas till Valios mjölkkooperativ högre än det europeiska genomsnittspriset.

Läs mer om Valios mål: Koldioxidneutral mjölk 2035

Läs mer om Valio Carbo Farm Calculator


För mer information, kontakta:
Kalle Löfstrand, presskontakt på Valios kommunikationsbyrå Shomei
Mail:
kalle.l@shomei.se
Mobil: 0733-58 26 65

Anette Björnlund, kommunikations och hållbarhetschef, Valio Sverige AB
Mail:
anette.bjornlund@valio.se
Telefon: 0703 033 561