Koldioxid-neutral-mjölk

Koldioxidneutral mjölk år 2035

Visste du att över 90 % av mjölkens koldioxidavtryck uppstår redan innan mjölkbilen har lämnat gården? Eller att välmående jord kan binda betydande mängder koldioxid? Ett fungerande hållbarhetsarbete på gårdarna kan därför göra stor skillnad. 

Vårt mål är att producera helt koldioxidneutral mjölk till år 2035. För att kunna göra det behöver vi se över vårt hållbarhetsarbete i alla led och minska utsläppen på både mjölkgårdarna och i atmosfären. Under de senaste 50 åren har vi halverat mängden metan som släpps ut av mjölkkorna genom förbättrad djuromsorg, bättre foder och uppfödning, vilket lett till att varje ko ger mer mjölk. 

Gödsel blir energi

Det slutliga målet för oss är att skapa ett ekosystem av mjölkgårdar och biogasanläggningar som tillsammans ger en bättre miljö i mjölkproduktionen. En viktig del i den kedjan är hanteringen av gödsel.

Mjölkkorna i Finland genererar ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Därför är vi väldigt stolta över att vara först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Det som blir kvar omvandlas till biogas, som kan ersätta fossila bränslen. Vår målsättning är att hälften av gödseln ska återvinnas till år 2025.   

Jorden hjälper jorden

Tillsammans med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group utbildar vi våra bönder i det som kallas för kolbindande jordbruk. Genom till exempel växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong blir markerna mer välmående och tar bättre upp koldioxid i atmosfären. Samarbetet ger en rad miljöförbättrande åtgärder som påverkar våra närmarker i Östersjöområdet på ett positivt sätt. 

Läs mer om kolbindande jordbruk här.

KORT OM KOLDIOXIDNEUTRAL MJÖLKPRODUKTION

  • En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan ta upp lika mycket koldioxid som det släpper ut i atmosfären.
  • Välmående jord binder och lagrar koldioxid från atmosfären.
  • Över 90% av mjölkens koldioxidavtryck uppstår innan mjölkbilen lämnat gården.
  • En förlängd växtsäsong innebär att växterna lämnas på fälten över vintern.

För mer information om maghälsa

Populära avdelningar